Adatkezelési Szabályzat


Jelen rendelkezések tárgya a sokÁ ékszer, mint Adatkezelő webáruházán megvalósuló rendelések kezeléséhez kapcsolódó adatkezelési elvek meghatározása.


Adatkezelő elérhetőségei:

Név: Herczeg Melinda Ev.

Székhely: 6726 Szeged, Radnóti u 50/B.

E-mail cím: info@soka.hu

Telefonszám: + 36 30 430 2802

Honlap: www.soka.hu


 1. Az adatkezelési szabályzat megalkotásánál figyelembe vett jogszabályi rendelkezések:


A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)


A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)


Jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, az, hogy az Adatkezelő szolgáltatásainak minden területén a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok minden egyén számára biztosítva legyenek, hogy alapvető jogait tiszteletben tartják személyes adatainak feldolgozása során. A Szabályzatban foglaltakat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.


 1. Az adatkezeléssel összefüggő fogalmak


érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.


adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

cookie: Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.


 1. Az adatkezelés alapelvei


Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.


Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésre alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértében és ideig kezelhető.


Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezze meg és hajtsa végre, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.


Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy az adatokat megvédje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott tecnika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályi rendelkezések, valamint mindenkori adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


Adatkezelő informatikai rendszere védettségéről a számítógéppel támogatott csalás, számítógépes vírusok és betörések ellen a mindenkori szerverüzemeltető gondoskodik az elérhető technikai megoldásoknak megfelelően.


 1. Az adatkezelés során az Érintett személyt megillető jogok

 • a hozzájárulás visszavonásának joga

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés

 • helyesbítéshez való jog

 • adatkezelés korlátozása

 • törléshez való jog

 • tiltakozáshoz való jog

 • hordozhatósághoz való jog.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint, ha tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

 1. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés


Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.


Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.


A rendelés feldolgozása: A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.


Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Postán maradó és postapontos kézbesítés: A Magyar Posta Zrt. a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint azonosítja a címzettet, ezért adott esetben az Ön személyes adatainak megadását kérheti a kézbesítéskor postai, illetve postapontos átvételnél.


Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az I. pontban hivatkozott jogszabályok rendelkezései irányadóak.